فیزیک110م شهاب

21,000 تومان

فیزیک110م شهاب به نویسندگی دانشمندمهربانی-گلزاری-حاجی سید جوادی-منوچهری در سایت سرای کتاب قابل تهیه میباشد.

سنجش

سوالات چهارگزینه ای سری دوم  که شامل نکات بدیع و عمیق است.

دانش آموزای که بتواند از عهده حل این چهار سری سوال

براید میتواند از هر آزمونی سربلند خارج شود.