خط فکری زبان انگلیسی دهم

32,000 تومان

سنجش

گزیده ای از کتاب خط فکری زبان انگلیسی دهم

 

  •  کاربرد will و be going to و تفاوت این دو ساختار 

برای زمان آینده، هم می توان از ساختار will و هم می توان از ساختار be going to استفاده کرد اما نه همیشه. بین این دو ساختار از نظر معنایی تفاوت هایی وجود دارد که گاهی اوقات تنها یکی از این دو ساختار کاربرد دارد. در واقع تفاوت این دو ساختار بیش تر در زمان تصمیم گیری است.